ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯔꯥꯁ ꯂꯤꯂꯥ ꯖꯒꯣꯏ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯑꯔꯃꯦꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯞ ꯑꯃꯗꯥ ꯎꯠꯂꯤꯕꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯔꯥꯁ ꯂꯤꯂꯥ ꯖꯒꯣꯏ (ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ: ꯖꯒꯣꯏ ꯔꯥꯁ, ꯔꯥꯁ ꯖꯒꯣꯏ)ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ
ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯞ ꯑꯃꯗꯥ ꯎꯠꯂꯤꯕꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯔꯥꯁ ꯂꯤꯂꯥ ꯖꯒꯣꯏ (ꯖꯒꯣꯢ)ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯔꯥꯁ ꯂꯤꯂꯥ ꯖꯒꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯒꯣꯏ ꯔꯥꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯥꯁ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯀꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯖꯒꯣꯏꯁꯤꯡ (ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯡ)ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ-ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯅꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯏ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴]

ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯞꯔꯤꯇꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯦꯔꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅꯥ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁ꯭ꯛꯔꯤꯄꯇꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯁꯣꯟꯊꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯀꯣꯔꯜ ꯏꯁꯩ ꯁꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯌꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏ꯫ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯕꯦꯜ ꯇꯧꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯦꯠꯁꯤꯂꯍꯟꯗꯦ, ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯒꯥ ꯅꯛꯅꯅꯥ ꯂꯩ꯫ ꯍꯀꯆꯥꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯠꯁꯥꯒꯤ ꯂꯤꯛꯕꯤꯗ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤ; ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯕꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯱꯹꯱꯷ꯇꯥ ꯀꯕꯤ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯊ ꯇꯦꯒꯣꯔꯅꯥ ꯀꯂꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯠꯔꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯎꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯅꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯤꯁ꯭ꯕ-ꯚꯥꯔꯇꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄꯨꯔꯀꯈꯤ꯫[꯵]

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]