Jump to content

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯟꯁꯥꯢꯟꯠ ꯑꯦꯟꯗ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯥꯔꯀꯦꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯢꯠꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯔꯤꯃꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯠ, ꯱꯹꯷꯶

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯟꯁꯥꯢꯟꯠ ꯑꯦꯟꯗ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯥꯔꯀꯦꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯢꯠꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯔꯤꯃꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯠ, ꯱꯹꯷꯶ (Manipur Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1976) ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯅ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯕ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯒ ꯁꯥꯀꯣꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ, ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯵꯱ ꯃꯨꯛ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯱꯹꯹꯶ ꯗ ꯆꯍꯤ ꯱꯰꯰ ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯆꯍꯤ ꯷꯵ ꯑꯣꯢꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯤ꯫