Jump to content

ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ
ꯃꯈꯜ
ꯑꯕꯨꯒꯤꯗꯥ
ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ
Time period
c. ꯱꯱꯰꯰ – ꯱꯷꯰꯰, ꯱꯹꯳꯰ – ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ
ꯃꯥꯏꯀꯩLeft-to-right
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯱꯵꯹꯲꯴Mtei, 337
Unicode alias
ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ

ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯏꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯂꯤꯌꯥ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯳꯰ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯔꯦ ꯫ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯷꯹ꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯄꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯲꯷ ꯁꯨꯍꯟꯂꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯱꯸ ꯇ ꯃꯌꯦꯛ ꯹ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯂꯒ, ꯆꯩꯇꯞ ꯃꯌꯦꯛ ꯸ ꯁꯨꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯷ ꯁꯨꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯱ ꯑꯣꯏꯍꯟꯂꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯀꯟꯁꯣꯅꯦꯟ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯟꯁꯣꯅꯦꯟ ꯱꯵ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯧꯅꯤꯛꯇꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯳ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯷꯹ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯂꯛꯄ ꯃꯌꯦꯛ ꯹ ꯄꯨꯟꯅꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯲꯷ ꯁꯨꯏ ꯫

ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯫[꯱]

ꯏꯌꯦꯛ ꯏꯄꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡ[꯲] ꯃꯃꯤꯡ[꯳]
ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ IPA ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ IPA
ꯀꯣꯛ kok [kɔk] ꯀꯣꯛ ka [kə]
ꯁꯝ sam [sam] ꯁꯝ sa [sə]
ꯂꯥꯢ lāi [lai] ꯂꯥꯏꯄꯛ la [lə]
ꯃꯤꯠ mit [mit] ꯃꯤꯠ ma [mə]
pa [pa] ꯄꯥ pa [pə]
na [na] ꯅꯥꯀꯣꯡ na [nə]
ꯆꯤꯜ cil [cil] ꯆꯤꯟꯕꯥꯟ ca [cə]
ꯇꯤꯜ til [til] ꯇꯤꯜ ta [tə]
ꯈꯧ khou [kʰəu] ꯈꯅꯥꯎ kha [kʰə]
ꯉꯧ ṅou [ŋəu] ꯉꯧ ṅa [ŋə]
ꯊꯧ thou [tʰəu] ꯊꯕꯥꯛ tha [tʰə]
ꯋꯥꯢ wāi [wai] ꯊꯧꯋꯥꯏ wa [wə]
ꯌꯥꯡ yang [jaŋ] ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ya [jə]
ꯍꯨꯛ huk [huk] ꯍꯨꯛ-ꯀꯥꯡ ha [hə]
ꯎꯟ un [un] ꯎꯟꯁꯥ u [u]
i [i] i [i]
ꯐꯝ pham [pʰəm] ꯅꯥꯎꯐꯝ pha [pʰə]
ꯑꯇꯤꯌ atiya [ətija] ꯅꯣꯡꯊꯧ a [ə]
ꯒꯣꯛ gok [gɔk] ga [gə]
ꯓꯝ jham [ɟʰam] jha [ɟʱə]
ꯔꯥꯢ rāi [ɹai] ra [ɹə]
ba [ba] ba [bə]
ꯖꯤꯜ jil [ɟil] ja [ɟə]
ꯗꯤꯜ dil [dil] da [də]
ꯘꯧ ghou [gʱəu] gha [gʱə]
ꯙꯧ dhou [dʱəu] dha [dʱə]
ꯚꯝ bham [bʱam] bha [bʱə]

ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯇꯥ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯰꯹ ꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫

ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯎꯨꯠꯄ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+ABCx
U+ABDx
U+ABEx
U+ABFx
Notes
1.^
2.^


ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+AAEx
U+AAFx   ꫶  
Notes
1.^ ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯗ ꯱꯰.꯱
2.^

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. [১] "Banished Manipuri script stages a comeback".
  2. Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named everson
  3. Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named singh