ꯍꯊꯣꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯍꯊꯣꯔ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯏꯖꯤꯞ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛ, ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯕ, ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯢꯕ, ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯢ, ꯖꯒꯣꯢ, ꯃꯤꯔꯝꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ Hathor.svg

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯊꯣꯔ&oldid=25549" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ