Jump to content

ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯐꯣꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯄꯤꯄꯜ꯭ꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ

ꯐꯣꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯄꯤꯄꯜ꯭ꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ (ꯑꯦꯐ.ꯄꯤ.ꯄꯤ.)ꯅ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯑꯂꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯦꯗꯣꯞꯇ ꯇꯧꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯃꯤꯌꯥꯃꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯏꯀꯥꯌꯈꯨꯝꯅꯕꯥ ꯎꯠꯄꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯐ.ꯄꯤ.ꯄꯤ.ꯅꯥ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯥꯃꯦꯔꯤꯀꯥ, ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ, ꯃꯈꯣꯌ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯦꯜ-ꯊꯨꯃꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯤ꯫[꯱]

ꯒ꯭ꯔꯍ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯂꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯳꯱%ꯗꯤ ꯎꯃꯪꯅꯥ ꯀꯣꯅꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯱꯲%ꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯈꯅꯒꯠꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯎꯃꯪꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯐꯣꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯅꯥ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ‘ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ’ꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯥ ꯑꯍꯥꯡꯕꯥ ꯂꯃꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯏ – ꯀꯣꯂꯣꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ, ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎ, ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯅꯁꯤꯡ, ꯗꯥꯃꯁꯤꯡ, ꯃꯥꯏꯅꯁꯤꯡ, ꯑꯣꯏꯜ ꯋꯦꯂꯁꯤꯡ, ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄꯥꯏꯄꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯂꯆꯔ ꯕꯤꯖꯅꯦꯁ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯑꯦꯅꯛꯔꯣꯆꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯌꯨꯃꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯀꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯚꯔꯁꯤꯡ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯕꯥ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯃꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤ꯫[꯲][꯳][꯴]