ꯀꯔꯅ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

Jump to navigation Jump to search
Created page with "File:Karna_in_Kurukshetra.jpg ꯀꯔꯅ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯨꯔꯌ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ..."
(Created page with "File:Karna_in_Kurukshetra.jpg ꯀꯔꯅ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯨꯔꯌ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ...")
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
(ꯈꯩꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ)
꯱꯹,꯸꯱꯰

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/24565" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ

ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯦꯡꯐꯝ