ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯢꯔꯁ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(Created page with "ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯢꯔꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯚꯥꯢꯔꯁ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ==ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ==")
 
No edit summary
ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯢꯔꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯚꯥꯢꯔꯁ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫
==ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ==
{{Reflist}}
ꯃꯁꯛ ꯎꯠꯇꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/5574" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ

ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯦꯡꯐꯝ