ꯓꯔꯈꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Jharkhand in India (disputed hatched).svg

ꯓꯔꯈꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗꯤ ꯔꯥꯟꯆꯤꯅ ꯑꯣꯢ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯓꯔꯈꯟ&oldid=28236" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ