ꯇꯤꯊꯥꯏꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯇꯤꯊꯥꯢꯁ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯇꯤꯊꯥꯏꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯤꯊꯥꯢꯁ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯣꯁꯤꯟꯅꯁ ꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯇꯨꯂꯦꯜ, ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯢꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯠꯒꯤ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯤꯊꯥꯏꯁ&oldid=53827" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ