Jump to content

ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯂꯃꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯇꯥꯛꯄꯥ

ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯈꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ৫০ | ১০০ | ২৫০ | ৫০০ ꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥꯗꯎ ꯎꯨꯇꯂꯎ | | | ১৪ | ৩০ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ
ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯟꯂꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯠꯄꯥ | ꯂꯣꯠꯄꯥ ꯃꯁꯛ ꯃꯥꯅꯥꯗꯕꯥ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤ | ꯂꯣꯠꯄꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯁꯤꯡ | ꯎꯠꯄꯥ ꯕꯣꯠꯁꯤꯡ | ꯂꯣꯠꯄꯥ ꯄꯤꯛꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯁꯤꯡ | Show page categorization | ꯎꯨꯠꯄ Wikidata
꯰꯱:꯱꯹꯲꯰ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯲꯴ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯗꯨ ꯎꯨꯇꯂꯨ
 
List of abbreviations:
Wikidata ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯁꯤꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯂꯃꯥꯏ ꯱ ꯁꯥꯔꯦ (ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯔꯤꯡ)
ꯃꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯅꯤ
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯁꯤ ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ
(±꯱꯲꯳)
ꯕꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯪ ꯏꯟꯅꯥ ꯂꯥꯃꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯂꯦꯞꯄꯤ
ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯥꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯝꯕ ꯂꯃꯥꯏ

꯱꯹ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯸ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯶ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯵ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯴ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯳ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯲꯴

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:RecentChanges" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ