ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ:44.192.22.242

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯫ ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯥꯕꯥ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡꯗ, ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣꯒꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯥ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤ ꯁꯥꯔꯣ