ꯇꯥꯢꯇꯟ (ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯇꯥꯢꯇꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Titans) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯥꯟ ꯱꯲ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯂꯥꯢꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯇꯥꯢꯇꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯫

The Mutilation of Uranus by Saturn.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]