ꯈꯥꯒꯤ ꯉꯝꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
Jump to navigation Jump to search
ꯈꯥꯒꯤ ꯉꯝꯕ
Flag used during Khagempa period.jpg
ꯈꯥꯒꯦꯝꯄꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ
ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝ ꯁꯤꯟꯍꯧꯕꯈꯨꯟꯖꯥꯎꯕ
ꯄꯣꯛꯄꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯟꯄ
ꯀꯪꯂꯥ

ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯥꯒꯤ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯥꯀꯤ ꯉꯝꯄ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯟꯂꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯈꯥꯒꯤ_ꯉꯝꯄ&oldid=34390" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ