ꯊꯣꯡꯒꯥꯜ:ꯈꯨꯅꯥꯏ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯊꯣꯡꯒꯥꯜ:Society ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯈꯨꯅꯥꯏ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  • ꯈꯨꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯇꯔꯒ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ꯫