ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯄꯥꯏꯅꯕ ꯍꯪꯒꯠꯆꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯄꯥꯏꯅꯕ ꯑꯆꯪꯕ ꯇꯧꯗꯔꯥ ꯌꯥꯗꯔꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ/ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕ ꯃꯁꯛꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ/ꯕꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯗꯔꯕꯗ ꯆꯩꯍꯤ ꯱ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯏꯔꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫
  2. ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ-ꯏꯈꯠꯄ ꯃꯁꯤꯡ ꯱꯰꯰꯰ ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫
  3. ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯩꯍꯤ ꯱ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯱ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ-ꯏꯈꯠꯄ ꯇꯧꯗꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯫

Criteria for administrator[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  • User must be active in wikipedia for more than 1 year.
  • Total edit count of the user must be at least 1000.
  • If user do not contribute or inactive for 1 year,user status will be revoked.

ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  • ꯌꯥꯅꯤꯡꯂꯕꯗꯤ ꯌꯥꯢ ꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯢꯗꯦ꯫
  • ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ꯫
  • ꯌꯥꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯨ ꯐꯥꯎꯗꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯏꯕꯤꯌꯨ꯫

Voting rule[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

If a user want to vote in favour simply type Support or ꯌꯥꯢ and may state your reason.
If a user want to vote against simple type Oppose or ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ and may state your reason.
user can choose neither to vote in favour nor against the proposal in such case simply type Neutral or ꯀꯥꯏꯗꯦ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Approved[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯝ ꯄꯨꯖꯔꯦ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟ, ꯀꯛꯊꯠꯄꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯏ ꯫ (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯰꯸:꯵꯳, ꯱꯱ ꯃꯦ ꯲꯰꯲꯴ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]