"ꯌꯦꯟ (ꯄꯥꯝꯕꯤ)" ꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯁꯝꯅꯐꯝ

Jump to navigation Jump to search
ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯝꯃꯤ
 
ꯁꯦꯡꯇꯣꯛꯐꯝ ꯂꯣꯠꯄꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯂꯨꯁꯟ | ꯂꯣꯠꯄꯥ ꯁꯝꯅꯐꯝ | ꯂꯣꯠꯄꯥ ꯔꯤꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯤꯡ

ꯌꯦꯟ (ꯄꯥꯝꯕꯤ) ꯒꯥ ꯁꯝꯅꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

Displayed ꯱ item.

ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯵꯰ | ꯃꯊꯪ ꯵꯰) (꯲꯰ | ꯵꯰ | ꯱꯰꯰ | ꯲꯵꯰ | ꯵꯰꯰)ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯵꯰ | ꯃꯊꯪ ꯵꯰) (꯲꯰ | ꯵꯰ | ꯱꯰꯰ | ꯲꯵꯰ | ꯵꯰꯰)