Jump to content

ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯂꯥꯏꯂꯦꯝꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯤ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]