Jump to content

ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯏꯂꯥꯠꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯄꯨꯖꯥ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯏꯂꯥꯠꯄ (ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯏꯔꯥꯠꯄ, ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯄꯨꯖꯥ, ꯗꯨꯔꯒꯣꯠꯁꯕ)(দূর্গা ইলাৎপা, দূর্গা ইরাৎপা, দূর্গা পুজো, দূর্গোৎসব্ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯕꯨ ꯏꯂꯥꯠꯆꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯅꯤꯆꯄ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]