ꯀꯝꯄꯨꯇꯔ ꯂꯧꯁꯤꯡꯀꯥꯡꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
.

ꯀꯝꯄꯨꯇꯔ ꯂꯧꯁꯤꯡꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯅꯇꯔꯒ ꯀꯝꯄꯨꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯑꯂꯒꯣꯔꯤꯊꯝ, ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯄꯨꯇꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯤ (ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯃꯤꯡ ꯂꯣꯟ)