ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯃꯐꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯠꯊꯣꯀꯄꯥ ꯖꯣꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀꯠꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ (ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯠꯊꯣꯀꯄꯥ ꯖꯣꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯠꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀꯧꯏ) ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯗꯤꯁꯏꯅꯚꯦꯁ꯭ꯇꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯀꯄꯥ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯄꯥꯝꯕꯥ ꯂꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ (LULU)ꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯑꯣꯏ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯖꯣꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩ꯫ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯍꯦꯖꯁ, ꯖꯣ ꯁꯥꯀꯣ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯦꯟ ꯂꯔꯅꯔ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯀꯃꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯠꯊꯣꯀꯄꯥ ꯖꯣꯅꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯅꯥ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅꯥ, ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯠꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯦꯚꯤ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯖꯣꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴][꯵]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]