Jump to content

ꯀꯣꯃꯣꯔꯣꯁꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯣꯃꯣꯔꯣꯁꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ, ꯃꯌꯥꯢꯋꯥꯢꯔꯞ ꯑꯣꯢꯕ (ꯃꯌꯥꯢ ꯊꯪꯕ) ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯢꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯈꯥꯢꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯢ ꯫

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯌꯥꯢꯋꯥꯢꯔꯞ ꯑꯣꯢꯕ ꯃꯇꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯇꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]