ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯂꯤꯄꯨꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯂꯤꯄꯨꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Coordinate bond, Dative bond or dipolar bond) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯇꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱] NH3-BF3-adduct-bond-lengthening-2D.png

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]