ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯢꯔꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯢꯔꯁ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Coronavirus) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯄꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯥꯔ•ꯑꯦꯟ•ꯑꯦ ꯚꯥꯢꯔꯁ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]