ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯢꯔꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯢꯔꯁ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Coronavirus) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯄꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯥꯔ•ꯑꯦꯟ•ꯑꯦ ꯚꯥꯢꯔꯁ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱] SARS-CoV-2 without background.png

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]