Jump to content

ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯂꯩꯅꯥ ꯲꯰꯱꯹ ꯂꯥꯏꯆꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯱꯰꯰,꯰꯰꯰ ꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ
꯲꯰꯲꯱ ꯖꯨꯟ ꯱꯷ ꯐꯥꯎꯕꯗ

ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯂꯩꯅꯥ ꯲꯰꯱꯹ ꯂꯥꯏꯆꯠ, ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯃꯥꯏꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯂꯩꯅꯥ ꯲꯰꯱꯹ (ꯀꯣꯚꯤꯗ-꯱꯹) ꯍꯥꯢꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫