Jump to content

ꯀꯣꯚꯦꯂꯦꯟꯠ ꯂꯤꯄꯨꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯣꯚꯦꯂꯦꯟꯠ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯂꯦꯀꯨꯂꯔ ꯂꯤꯄꯨꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Covalent bond or Molecular bond) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯣꯕꯜ ꯒꯦꯁꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯣꯢꯅꯕ ꯑꯦꯇꯝ ꯲ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯞ ꯃꯥꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯌꯦꯟꯅꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]