ꯀꯤꯋꯥꯅꯣ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯤꯋꯥꯅꯣ (Kiwano) (ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟ:- Cucumis metuliferus), ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯆꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯦꯂꯣꯟ (horned melon) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯊꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯎꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤ ꯊꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯔꯕꯨꯖ ꯁꯥꯒꯩꯗ ꯇꯤꯜꯂꯤ ꯫ Cucurbitaceae ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ "horned melon" ꯍꯥꯢꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯆꯤ ꯃꯥꯟꯕ ꯇꯤꯡꯈꯪ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯫

ꯀꯤꯋꯥꯅꯣ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯤꯋꯥꯅꯣ&oldid=27698" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ