Jump to content

ꯀꯤꯍꯣꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯤꯍꯣꯝ(ꯏꯪꯂꯤꯁ:Pineapple) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯩ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯢꯅ ꯐꯪꯢ꯫ꯃꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯔ꯭ꯨꯢꯇꯅꯤ ꯫[꯱]ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯢ꯫[꯲]

ꯀꯤꯍꯣꯝ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯤꯍꯣꯝ&oldid=55158" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ