Jump to content

ꯀꯤꯟꯁꯥꯁꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯤꯟꯁꯥꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯹꯹꯶꯵ ꯅꯤ, ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯲꯱ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯱,꯷꯰,꯷꯱,꯰꯰꯰ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ ꯂꯣꯟ ꯱ꯁꯨꯡ ꯂꯤꯡꯒꯥꯂꯥ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯐꯥꯏꯜ:Kinshasa city view.jpg
ꯀꯤꯟꯁꯥꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯤꯟꯁꯥꯁꯥ&oldid=44538" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ