Jump to content

ꯀꯥꯏꯔꯣ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯥꯏꯔꯣ ꯑꯁꯤ ꯏꯖꯤꯞ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯱ꯁꯨꯡ ꯈꯨꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯳꯰꯸꯵.꯱꯲ ꯅꯤ, ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯷ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯱꯵,꯳꯹,꯶꯷꯳ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫ ꯀꯥꯏꯔꯣ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯹꯶꯹ ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫

ꯅꯥꯏꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯋꯥꯡꯁꯤꯡ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯥꯏꯔꯣ&oldid=44542" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ