Jump to content

ꯀꯥꯛꯆꯦꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯀꯥꯛꯆꯦꯡ

ꯀꯥꯛꯆꯦꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯛꯆꯦꯛ ꯍꯛꯆꯥꯛꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯫

ꯀꯥꯛꯆꯦꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡ ꯎꯨꯠꯄ

ꯀꯥꯛꯆꯦꯡ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯈꯟ ꯱ꯅꯤ ꯑꯊꯨꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯇꯤꯟ ꯅꯤ ꯫

ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]
  • ꯑꯉꯥꯡꯕ
  • ꯑꯃꯨꯕ
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯥꯛꯆꯦꯡ&oldid=26681" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ