ꯀꯥꯛꯆꯦꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯀꯥꯛꯆꯦꯡ

ꯀꯥꯛꯆꯦꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯛꯆꯦꯛ ꯍꯛꯆꯥꯛꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯫

ꯀꯥꯛꯆꯦꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡ ꯎꯨꯠꯄ

ꯀꯥꯛꯆꯦꯡ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯈꯟ ꯱ꯅꯤ ꯑꯊꯨꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯇꯤꯟ ꯅꯤ ꯫

ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  • ꯑꯉꯥꯡꯕ
  • ꯑꯃꯨꯕ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯥꯛꯆꯦꯡ&oldid=26681" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ