ꯀꯥꯡꯁꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯥꯡꯁꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Bell) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ, ꯃꯍꯩꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯕ ꯃꯈꯣꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯤꯡꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯥꯡꯁꯤ&oldid=20831" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ