Jump to content

ꯀꯥꯡ (ꯇꯤꯜ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯥꯡ ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯄꯥꯢꯄ ꯉꯝꯕ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯊꯛꯄ ꯇꯤꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇꯨꯃꯤꯠ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯥꯡ_(ꯇꯤꯜ)&oldid=20828" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ