ꯀꯦꯄꯆꯤꯅꯣ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯀꯦꯄꯆꯤꯅꯣ

ꯀꯦꯄꯆꯤꯅꯣ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: cappuccino) ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁ꯭ꯞꯔꯦꯁꯣꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯀꯣꯐꯤ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯤꯝ ꯃꯤꯜꯀ ꯐꯣꯝ (ꯃꯥꯏꯛꯔꯣꯐꯣꯝ)ꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯦꯄꯆꯤꯅꯣ&oldid=51578" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ