ꯀꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯇꯥ, ꯆꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯑꯊꯨꯝꯕ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯦꯔꯨꯝ, ꯕꯠꯇꯔ, ꯊꯥꯎꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ꯫

ꯃꯃꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯦꯛ&oldid=39257" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ