ꯀꯧꯆꯤ-ꯏꯎꯂꯔ ꯏꯀ꯭ꯨꯋꯦꯁꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟꯗ, ꯏꯎꯂꯔ–ꯀꯧꯆꯤ ꯏꯛꯋꯨꯁꯟ ꯑꯃꯥ, ꯅꯠ꯭ꯇꯔꯒꯥ ꯀꯥꯎꯆꯤ–ꯏꯎꯂꯔ ꯏꯛꯋꯨꯁꯟ ꯑꯃꯥ, ꯅꯠ꯭ꯇꯔꯒ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯑꯣꯎꯂꯔꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯕꯅꯥꯏꯕ ꯀꯣꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯂꯥꯏꯅꯔ ꯍꯣꯃꯣꯖꯦꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯔꯗꯤꯅꯥꯔꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯀ꯭ꯋꯨꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯏꯛꯌꯨꯏꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯏꯛꯌꯨꯏꯌꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯥ ꯏꯀꯨꯏꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯤꯑꯦꯜ ꯏꯀ꯭ꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]