ꯀꯧꯆꯤ-ꯏꯎꯂꯔ ꯏꯀ꯭ꯨꯋꯦꯁꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟꯗ, ꯏꯎꯂꯔ–ꯀꯧꯆꯤ ꯏꯛꯋꯨꯁꯟ ꯑꯃꯥ, ꯅꯠ꯭ꯇꯔꯒꯥ ꯀꯥꯎꯆꯤ–ꯏꯎꯂꯔ ꯏꯛꯋꯨꯁꯟ ꯑꯃꯥ, ꯅꯠ꯭ꯇꯔꯒ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯑꯣꯎꯂꯔꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯕꯅꯥꯏꯕ ꯀꯣꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯂꯥꯏꯅꯔ ꯍꯣꯃꯣꯖꯦꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯔꯗꯤꯅꯥꯔꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯀ꯭ꯋꯨꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯏꯛꯌꯨꯏꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯏꯛꯌꯨꯏꯌꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯥ ꯏꯀꯨꯏꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯤꯑꯦꯜ ꯏꯀ꯭ꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]