ꯀꯨꯟꯗꯥꯂꯩ ꯑꯉꯧꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯨꯟꯗꯥꯂꯩ ꯑꯉꯧꯕ (ꯔꯖꯅꯤꯒꯟꯙ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Tuberose) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯅꯝ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯍꯤ ꯃꯅꯥꯢ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯨꯝ ꯅꯥꯢꯅ ꯁꯥꯠꯄ ꯂꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦꯡꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯈꯨꯖꯪ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]