Jump to content

ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜꯂꯥꯏꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯪ(ꯁꯣꯂꯤꯗ) ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯄꯪ(ꯁꯣꯂꯤꯗ) ꯇꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯋꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯀꯣꯄꯤꯛ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯪ(ꯁꯣꯂꯤꯗ) ꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜ ꯂꯦꯇꯤꯆ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]