Jump to content

ꯁꯂꯥꯏ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯂꯥꯏ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯂꯥꯡ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯔꯥꯡ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯦꯡꯂꯩ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯁꯂꯥꯢ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯁꯂꯥꯢ ꯷ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯁꯂꯥꯢ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩ, ꯃꯈꯣꯢ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]