ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡ" (Royal Palace) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)ꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ (ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ)ꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯐꯤꯌꯣꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯐꯝꯁꯨ ꯑꯣꯢ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]