ꯁꯆꯤꯐꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯆꯤꯐꯨ (ꯁꯆꯤꯐꯣꯢ,ꯁꯖꯤꯕꯨ, March-April) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯊꯥꯄꯥꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯂꯣꯢꯗꯥꯝ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯤ:-

  1. ꯆꯩꯔꯥꯎꯕ - ꯁꯆꯤꯄꯨ ꯒꯤ ꯱ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  2. ꯁꯤꯟꯍꯦꯟꯕ ꯍꯧꯕ - ꯁꯆꯤꯄꯨ ꯒꯤ ꯲ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  3. ꯊꯥꯡꯆꯤꯡ ꯆꯤꯡ ꯀꯥꯕ - ꯁꯆꯤꯄꯨ ꯒꯤ ꯵ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  4. ꯀꯣꯡꯕ ꯂꯩꯊꯣꯡ ꯐꯥꯠꯄ - ꯁꯆꯤꯄꯨ ꯒꯤ ꯷ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  5. ꯕꯁꯟ꯭ꯇ ꯔꯥꯁ - ꯁꯆꯤꯄꯨ ꯒꯤ ꯱꯵/꯱꯶ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  6. ꯒꯧꯔ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕ - ꯁꯆꯤꯄꯨ ꯒꯤ ꯲꯱ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  7. ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ - ꯁꯆꯤꯄꯨ ꯒꯤ ꯳꯰ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯆꯤꯐꯨ&oldid=24603" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ