ꯁꯇꯤ (ꯆꯠꯅꯕꯤ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯁꯇꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯢꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯢꯅꯕꯤꯅ ꯑꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]