Jump to content

ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯤ ꯆꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯤ ꯆꯥ

ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯤ ꯆꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Milk Tea) ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯏ꯫ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯤ ꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡ, ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡ (ꯆꯤꯅꯤ, ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯝ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯣꯟ) ꯌꯥꯎꯍꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯈꯦꯠꯅꯩ꯫


ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫