Jump to content

ꯁꯋꯣꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯋꯣꯝ (ꯁꯑꯣꯝ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯋꯣꯝ (ꯁꯥꯑꯣꯝ) ꯑꯁꯤ ꯎꯃꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯍꯤꯡ ꯆꯥꯏ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯋꯣꯝ&oldid=55294" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ