ꯁꯒꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯀꯣꯜ (ꯁꯒꯣꯜ, ꯁꯥꯀꯣꯜ, ꯁꯥꯒꯣꯜ, ꯁꯥꯀꯣꯟ, ꯁꯥꯒꯣꯟ, ꯁꯀꯣꯟ, ꯁꯒꯣꯟ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯴꯰꯰꯰ ꯕꯤ.ꯁꯤ.ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯅ ꯂꯣꯢꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯁꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕ, ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯒꯣꯜ&oldid=29571" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ