ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ (ꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯑꯇꯩ ꯚꯔꯇꯤꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯝꯕꯗꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯔꯠ, ꯕ꯭ꯂꯗ ꯚꯦꯁꯦꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯛꯌꯨꯏꯠ ꯑꯅꯤꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ – ꯄꯂꯃꯣꯅꯥꯔꯤ ꯁꯔꯛꯌꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯤꯛ ꯁꯔꯛꯌꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]