ꯁꯤꯂꯦꯟꯇꯦꯔꯦꯇꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯁꯤꯂꯦꯟꯇꯦꯔꯦꯇꯥ (ꯅꯤꯗꯦꯔꯤꯌꯥ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Coelentreta or Cnidaria) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯐꯥꯢꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯗ ꯂꯩꯒꯜꯂꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯅꯤꯗꯣꯕ꯭ꯂꯥꯁꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯗꯣꯁꯥꯢꯠ ꯌꯥꯎꯢ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]