Jump to content

ꯁꯤꯌꯣꯃꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯁꯤꯌꯣꯃꯤꯒꯤ ꯔꯦꯗꯃꯤ ꯅꯣꯠ
ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯥꯂꯝꯄꯨꯔ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯁꯄꯣꯔ꯭ꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯖꯤꯑꯣꯃꯤ ꯑꯦꯛꯁ꯭ꯀ꯭ꯂꯁꯤꯚ ꯁꯔꯕꯤꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ

'ꯁꯤꯌꯣꯃꯤ' ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ (/ˈʃaʊmi/′ Chinese ¥Ami ′ ′ ′′) ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯁꯤꯌꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯌꯣꯃꯤ ꯏꯟꯀ. ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯕ, ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯏꯂꯣꯀ ꯭ ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯭ ꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯣꯐꯠꯋꯦꯌꯔ, ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ, ꯑꯣꯇꯣꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱] ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯈ ꯭ ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ ꯭ ꯇꯥꯐꯣꯔ ꯭ ꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ, ꯁꯦꯝꯁꯥꯡ ꯃꯇꯨꯡꯗ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯟꯗ ꯭ ꯔꯣꯏꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁ ꯭ ꯇꯦꯝꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯝ. ꯑꯥꯏ. ꯌꯨ. ꯑꯥꯏ. (ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯑꯣ. ꯑꯦꯁ. ′ ꯑꯣꯄꯔꯦतिं ꯁꯤꯁ ꯭ ꯇꯝ) ꯗ ꯆꯂꯥꯏ ꯫[꯲] ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤ 338 ꯁꯨꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯆꯨꯟ ꯒ ꯭ ꯂꯣꯕꯦꯜ 500 ꯈ ꯭ ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅꯤ ꯫[꯳][꯴]

ꯁꯤꯌꯣꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ 2010ꯗ ꯕꯦꯖꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯇꯔꯨꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦ ꯖꯨꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫

  1. "How to say: Xiaomi"꯫ BBC News꯫ 12 November 2018 ꯫ 
  2. Xiaomi overtakes Apple as the world's No. 2 smartphone-maker. CNET (16 July 2021).Pendlebury, Ty (16 July 2021).
  3. Xiaomi moves up on Fortune's Global 500 list (#338) (2 August 2021)."Xiaomi moves up on Fortune's Global 500 list (#338)".
  4. Global 500: Xiaomi."Global 500: Xiaomi".
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯤꯌꯣꯃꯤ&oldid=55237" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ