Jump to content

ꯁꯤꯟꯗꯦꯔꯦꯜꯂꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯤꯟꯗꯦꯔꯦꯜꯂꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: "Cinderella" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "The little glass slipper" ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯑꯣꯠꯄꯤ ꯅꯩꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯂꯣꯢꯗ ꯅꯨꯉꯥꯢꯕꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯄꯣꯛꯇꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯦ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯨꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯨꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗꯨ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯡꯈꯤꯕꯗꯨ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅꯅꯤ꯫ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯨ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ "ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ!" ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯅꯣꯛꯈꯤ꯫  ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ "ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥ" ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯈꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯃ, ꯁꯍꯔꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫  ꯅꯤꯡꯊꯧꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯝꯃꯤ!  ꯂꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯀꯧꯈꯤ꯫  ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯂꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ! ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯒꯎꯟꯁꯤꯡ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯥꯝꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ, ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯔꯦ꯫  ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯦ-ꯃꯆꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯥꯎꯟ ꯑꯅꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯇꯥꯈꯤ꯫   "ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯡꯉꯨ!" ꯃꯆꯦ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯈꯤ꯫ "ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ?" ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯈꯤ꯫   "ꯑꯣꯍ ꯗꯤꯌꯔ!" ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫  "ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ–" ꯃꯃꯥ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ꯫  "ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯫ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ "ꯍꯣꯏ" ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ, "ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ?" "ꯅꯪ?" ꯃꯃꯥ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯈꯤ꯫  "ꯅꯪ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯦ?" "ꯀꯔꯤ ꯅꯣꯛꯄꯅꯣ!" ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯆꯦ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ "ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯑꯃ?!" ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯎꯠꯈꯤ꯫  ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ, "ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ꯫  ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫  ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯃꯃꯥ ꯄꯣꯛꯇꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯐꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯃꯥ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯣꯡꯈꯤ꯫  ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ "ꯒꯨꯗ-ꯕꯥꯏ!" ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯀꯧꯈꯤ꯫  "ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ!" ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯆꯦꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯦ꯫ "ꯑꯍ!" ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫  ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯧꯈꯤ꯫  ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ, "ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ - ꯄꯨꯐ! ꯈꯡꯍꯧꯗꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ "ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ?" ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ "ꯑꯩꯒꯤꯅꯣ?" ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫  "ꯅꯪ ꯀꯅꯥꯅꯣ?" "ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯦꯔꯤ ꯒꯣꯗꯃꯗꯔ, ꯇꯁꯦꯡꯅ!  ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯏ꯫  ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕ ꯂꯥꯛꯂꯦ꯫" "ꯑꯗꯨꯕꯨ..." ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ "ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ" ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ "ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ!" ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯔꯤ ꯒꯣꯗꯃꯗꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫  "ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯒꯤ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯎꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯫ "ꯍꯣꯏ" ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ "ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ!" "ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯡꯉꯤ꯫" ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯇꯩ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯈꯤ꯫ "ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯫ "ꯅꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ, ꯑꯉꯥꯡ" ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯔꯤ ꯒꯣꯗꯃꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ "ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯠꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ" ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ, "ꯑꯩ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯧꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ꯫" "ꯗꯤꯌꯔ ꯃꯤ, ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ" ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯅꯝꯈꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫  ꯃꯍꯥꯛ ꯐꯖꯔꯕ ꯍꯤꯒꯣꯛ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯒꯎꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯈꯤ꯫  ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯕꯦꯟꯗ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯝꯈꯤ꯫ "ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ!" ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ "ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ?" ꯐꯦꯔꯤ ꯒꯣꯗꯃꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫  ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯝꯈꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯧꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯔꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ "ꯑꯩ ꯃꯪ ꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ?" ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ "ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ" ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯔꯤ ꯒꯣꯗꯃꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫  "ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ꯫" "ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ?" "ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯂꯤ꯫  ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ, ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ꯫  ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ꯫ "ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ" ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ "ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ" ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯔꯤ ꯒꯣꯗꯃꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫  ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ "ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦ꯫" ꯃꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ, ꯐꯦꯔꯤ ꯒꯣꯗꯃꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯌꯦꯡꯈꯤ꯫  "ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ?"  ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯐꯕ ꯒꯎꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯦꯞꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯝꯗ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯕꯦꯟꯗ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤ꯫  ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯔꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ "ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ?" ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯆꯪꯈꯤ꯫  ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤ꯫  "ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯋꯣꯡ ꯎꯔꯤꯕꯅꯣ?" ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫  "ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ! ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯍꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Wikisource1911Enc