ꯁꯤꯡꯁꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯁꯤꯡꯖꯨ (ꯁꯤꯡꯁꯨ) (ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛ: Singju) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯣꯢꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯟ ꯇꯨꯌꯥꯟ ꯇꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ (ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ) ꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯫ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯕꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯨꯕꯕꯨ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯍꯥꯢꯅ ꯀꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯢꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯫

ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ (ꯚꯦꯖ) ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥ ꯃꯆꯦꯠ ꯍꯥꯞꯄ (ꯅꯣꯟ-ꯚꯦꯖ) ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯛꯂꯤ ꯫

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯤꯡꯁꯨ&oldid=29516" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ