ꯁꯥꯀꯣꯜꯁꯦꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯁꯥꯀꯣꯜꯁꯦꯟ (ꯁꯥꯀꯣꯜꯁꯦꯜ, ꯁꯥꯒꯣꯜꯁꯦꯟ, ꯁꯥꯒꯣꯜꯁꯦꯜ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Thursday) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯵ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]