Jump to content

ꯁꯥꯀꯣꯜꯁꯦꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯥꯀꯣꯜꯁꯦꯟ (ꯁꯥꯀꯣꯜꯁꯦꯜ, ꯁꯥꯒꯣꯜꯁꯦꯟ, ꯁꯥꯒꯣꯜꯁꯦꯜ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Thursday) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯵ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]