ꯁꯥꯀꯣꯜꯁꯦꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯁꯥꯀꯣꯜꯁꯦꯟ (ꯁꯥꯀꯣꯜꯁꯦꯜ, ꯁꯥꯒꯣꯜꯁꯦꯟ, ꯁꯥꯒꯣꯜꯁꯦꯜ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Thursday) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯵ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]